Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego z największą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w LXXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
pt. „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”.

 

Organizatorem Zjazdu jest Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a współorganizatorami: Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się we wrześniu 2021 roku w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, mieszczącym się przy ulicy Michała Oczapowskiego 5.

LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie rozpoczyna obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, które zostało założone w 1922 roku. Ponadto, Zjazd połączony jest z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

Celem LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy oraz z praktykami w zakresie szeroko rozumianej zootechniki, ochrony środowiska w rolnictwie oraz ochrony zasobów naturalnych w kontekście perspektyw i zagrożeń w hodowli i użytkowaniu zwierząt oraz rozmowa o wyzwaniach, jakie stoją przed produkcją zwierzęcą w Polsce najbliższych latach.

 

Mamy nadzieję, że, przygotowany przez naukowców i doświadczonych zootechników program będzie dla Państwa zachętą do uczestniczenia w naszym Wydarzeniu. Piękno Warmii i Mazur oraz gościnność mieszkańców regionu będzie jego wartością dodaną.

Organizacja Zjazdu PTZ na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, który zlokalizowany jest na terenie unikalnego Kampusu Uniwersyteckiego w Kortowie, zapewni doskonałe warunki do obrad, dając równocześnie szansę wszystkim uczestnikom na integrację. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w LXXXV Zjeździe PTZ był dla Państwa owocny i przyjemny.

Szczegółowe informacje dotyczące LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie znajdziecie Państwo na stronie: http://zjazdptz2020.uwm.edu.pl/

Serdecznie zapraszam Państwa do Olsztyna!

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Prof. dr hab. Anna Wójcik

 

_____________________________________________________________________________________________

 INVITATION

 Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues,

  On behalf of the organizing committee, we are pleased to invite you to participate in LXXXV Scientific Conference of the Polish Society of Animal Production in Olsztyn entitled
"Perspectives and threats in animal science and breeding".

 

The Conference is organized by Science Group in Olsztyn of the Polish Society of Animal Production and co-organizers: Faculty of Animal Bioengineering at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

LXXXV Scientific Conference of the Polish Society of Animal Production will be held September, 2021 in the building of the Faculty of Animal Bioengineering UWM in Olsztyn, located at 5 Michal Oczapowski Street.

LXXXV PSAP Conference in Olsztyn begins the celebration of the 100th anniversary of the Polish Society of Animal Production, which was founded in 1922. Moreover, the Conference is connected with the 70th anniversary of the Faculty of Animal Bioengineering of the University of Warsaw in Olsztyn.

The aim of LXXXV Scientific Conference of the Polish Society of Animal Production in Olsztyn is a discussion between scientists and experts from leading scientific centres in Poland as well as from abroad in the field of animal science, environmental protection in agriculture and protection of natural resources in the context of perspectives and threats in animal breeding and management and a discussion about the challenges which are faced by animal production in Poland in the next years. 

We hope that prepared program will encourage you to participate in our Event. The beauty of Warmia and Mazury and the hospitality of this region's inhabitants will be added value.

Organization of the Conference at the Faculty of Animal Bioengineering of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, which is located on the ground of the unique University Campus in Kortowo, will provide excellent conditions for the meeting, while giving all participants the opportunity for integration. The Organizing Committee will make an effort to make your participation in LXXXV PSAP Conference enjoyable.

More information about LXXXV Scientific Conference of the Polish Society of Animal Production in Olsztyn can be found at: http://zjazdptz2020.uwm.edu.pl 

 

I kindly invite you to Olsztyn!

Head of the Organising Committee

Prof. dr hab. Anna Wójcik