RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne,

  1. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się listownie na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne Polskie Towarzystwo Zootechniczne ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia konferencji:
LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt” w dniach 16-18 września 2020 r., w Olsztynie;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty organizujące ww. konferencję – w wymaganym zakresie – organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zrealizowana konferencja;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udziału w konferencji.